Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ordningsregler

Nycklar

För att minska riskerna att andra än de som bor i lägenheten skall få tillgång till lägenhetsnycklarna måste hyresgästen beställa eventuella extranycklar genom hyresvärden.

Om en nyckel saknas vid avflyttning byter vi ALLTID cylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras cylinderbyte + 3 nycklar.

Nycklarna som återlämnas vid avflytt skall vara numrerade 1,2,3 för att vi ska veta att inga nycklar är på villovägar. Detta är en säkerhetsåtgärd för samtliga hyresgäster.

Samtliga nycklar ska inlämnas vid avflytt, gäller även de nycklar som hyresgästen bekostat själv (ingen ersättning utgår för dessa).

Hyresinbetalningar

Hyresgästen skall betala in hyran i förskott senast den sista i varje månad. Normalt betalas hyran över bankgiro via en räkningsavi. Betalning kan även ske på annat sätt, till exempel genom autogiro eller via internet.

Hur får jag inbetalningskortet?

Din bovärd delar ut hyresavierna i brevlådorna i mitten på varje månad.
Skulle du av något skäl inte få din hyresavi är du ändå skyldig att se till att hyran blir betald i tid.

Om du behöver göra en egen inbetalning (utan avi) behöver du följande:
Bankgironummer: 852-9927

Skriv också : Personnummer - Avtalsnummer - Ditt namn - Hyresbelopp - Hyresmånad

Katter och hundar

Hyresgäster som har katter eller hundar måste för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte förorenar eller stör andra hyresgäster.

Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs, då det kan leda till en skriftlig varning som i sin tur kan ge upphov till uppsägning av hyresavtalet.

Djuren får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från barnens lekplatser.

Kattbräda från balkong eller fönster är inte tillåtet.

Störning

Som hyresgäst vid Bärkehus förbinder jag mig att:

Vid användning av radio, stereo eller musikinstrument i lägenheten efter
kl. 22.00 och före kl. 07.00 se till så att andra ej störs. En tumregel ska vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om, men är extra angeläget från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen, eftersom man ska kunna sova ostört.

Ta ansvar för dem som gästar dig. Vid upprepade störningar löper hyresgäst risk att hyresavtalet sägs upp. Ev. utryckning av störningsjouren debiteras hyresgästen med 1000 kr.

- Undvika störande vattentappning samt användning av badkar mellan
kl. 22.00 och kl. 07.00.

- Iakttaga tystnad nattetid, särskilt vid passerande av trappuppgångar och ytterdörrar.

- Se till att skadegörelse på fastigheterna inte förekommer samt att skräp inte kastas på gårdsplaner, gräsmattor och trappuppgångar.

- Inte lämna dörr till vind och källare olåst samt att inte lämna ytterporten öppen mellan kl.  21.00 och kl. 06.00.

- Inte belamra gårdsplaner, ytterväggar samt trapphus med cyklar och dylikt. Föremål som bedöms utgöra en säkerhetsrisk kan omhändertas av hyresvärden.

- Inte mata duvor, fiskmåsar eller dylikt, dessa fåglar smutsar ner fastigheterna och ytterområdena.

Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar! Om en störning ägt rum under kvälls- eller nattetid vill vi att Du kontaktar oss nästa dag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt eftersom vi vill meddela den störande att vi som hyresvärd inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter.

Lägenhetsvisning:

När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och kommande hyresgäst kan komma överens om.

Besiktning:
Vill du vara med på besiktningen, ring då i god tid och beställ en tid!
Tfn: 0240 - 66 88 02 Marie Wilhelmsson
Tfn: 0240 - 66 88 04 Jenny Jansson

Före besiktningen, tänka på följande:
All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) ska finnas i lägenheten vid besiktningen.

Vid skador, onormalt högt slitage eller dåligt städad lägenhet blir du ersättningsskyldig.

 

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden varit vårdslös så att skada uppstått, svarar hyresvärden för skadan.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande.

Hyresgästen ansvarar även för de skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till dennes hushåll, gästar hyresgästen, av annan som denne har inrymt i lägenheten
(till exempel inneboende) eller av någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.

För brandskada som hyresgästen inte själv vållat är denne dock ansvarig endast om denne brustit i den omsorg och tillsyn som denne borde iakttagit.

Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda.

Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras.

Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat till exempel tvätt- eller diskmaskin och detta skett på ett sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada.

Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

Om lägenheten vid avflyttningsbesiktningen är inrökt kommer hyresgästen att få betala för att återställa lägenheten.

Skadeinsekter

Skadeinsikter är dessvärre inte ovanliga.

För din egen och vår gemensamma trevnad ber vi dig att omedelbart anmäla om du fått skadedjur i din lägenhet.

För att bli av med "snyltgästerna" ska du genast slå larm när du upptäcker dem. Då kan saneringsföretaget bekämpa ohyran och samtidigt förhindra spridning.

Åtgärderna för detta täcks av fastighetens försäkring under förutsättning att hyresgästen följer upprättad saneringsplan.

Vid upptäckt av ohyra ring: Anticimex tel. 075 - 245 10 00

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el.

Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Anslag och meddelande

Hyresgästerna äger endast rätt att sätta upp meddelande och anslag i portar och entréer på här för särskilt anvisad plats.

 

Balkongen

Balkongskydd, blomlådor, parabolantenner och liknande får uppsättas efter anvisning av hyresvärden.

Denna anvisning är nödvändig, då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Vid grillning får endast elgrill användas.

Badrummet

Man får inte borra i väggarna vid duschplatsen, gäller samtliga badrum.

I badrum som är helkaklade får man inte göra några hål alls i kaklet
på grund av risken för vattenskada (man kan då bli ersättningsskyldig).
Använd istället självhäftande krokar.

 

Källar- och vindsförråd

Kontrollera att ditt källar- och / eller vindsförråd har samma nummer som din lägenhet (lägenhetsnumret finns på ditt hyresavtal). Om du inte hittar rätt förråd eller om förrådet är låst, kontakta din fastighetsskötare. Även om du inte tänker använda ditt förråd ska du låsa det då förrådet tillhör lägenheten. Tänk på att det kan finnas fukt i källarförrådens golv. Placera aldrig sådant som är fuktkänsligt direkt på golvet!

Uthyrning i andra hand/överlåtelse

Det krävs ALLTID tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand.

Tillståndet skall i första hand sökas hos hyresvärden.

Som accepterade skäl för andrahandsuthyrning kan nämnas arbete eller studier på annan ort, eller om du vill "provbo" med din sambo.

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person.

Läs också vad som står i:
Uthyrningspolicy/Uthyrning i andra hand


Sidan senast uppdaterad: 2020-05-22
Webbredaktör: Marie Wennerström